Luxury Sweet Dreams

Regulamin sklepu internetowego
LUXURYSWEETDREAMS

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Właścicielem sklepu internetowego  działającego pod adresem internetowym www.luxurysweetdreams.com(dalej Witryna) jest: Amidown Dawid Mielczarski, Szyszyńskie Holendry 308, 62-561 Ślesin NIP 665-263-53-54, REGON 302425536,

zwany dalej Usługodawcą.

1.2. Usługodawca za pośrednictwem Witryny prowadzi sklep internetowy (zwany dalej „Sklepem”), w którym oferuje sprzedaż towarów oraz świadczenie usług drogą elektronicznąZasady korzystania ze Sklepu określa niniejszy regulamin (dalej zwany „Regulaminem”). W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r poz. 1422 tj. ze zm.).

1.3. Sklep jest to serwis internetowy za pomocą którego Usługodawca prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet.

1.4. Nabywcą towarów, oferowanych w Sklepie, jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która na zasadach określonych w niniejszym regulaminie dokonuje rejestracji lub zarejestrowała się w Sklepie Internetowym (dalej zwany Klientem)

1.5. Klient, będący osobą fizyczną, która dokonuje Zamówienia w Sklepie niezwiązanego bezpośrednio z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą lub zawodową jest w dalszej części Regulaminu zwany „Konsumentem”.

1.6. Przeglądanie treści Witryny nie wymaga podania jakichkolwiek danych, w szczególności założenia konta w Witrynie.

1.7.  Kontakt z Usługodawcą możliwy jest pod telefonem +48 667 887 227 w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 9-16:00, oraz pod adresem poczty elektronicznej office@amidown.eu. Cena za połączenie według stawki operatora z usług którego korzysta dzwoniący, jak dla połączeń komórkowych do sieci Plus.

1.8 Korzystanie ze Sklepu Internetowego przez Użytkownika możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny Użytkownika następujących minimalnych wymagań technicznych: a. Internet Explorer w wersji 7.0 lub nowszej z włączoną obsługą ActiveX, JavaScript i cookies lub b. Mozilla Firefox w wersji 3.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Java, JavaScript i cookies, c. Minimalna rozdzielczość ekranu 1024×768 pikseli.

1.9 Użytkownik korzystający ze Sklepu Internetowego zobowiązany jest do przestrzegania Regulaminu.

§ 2. OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY

2.1. Sprzedaż towarów przez Sklep odbywa się w drodze zawarcia za pośrednictwem sieci Internet umowy sprzedaży. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi poprzez złożenie zamówienia przez Klienta poprzez wypełnienie odpowiednich pozycji w formularzu zamówienia dostępnym na stronie internetowej sklepu.

2.2. Przedmiotem umowy sprzedaży, mogą być towary prezentowane w Witrynie i znajdujące się w ofercie Sklepu w chwili składania zamówienia.

2.3. Ceny produktów znajdujących się w ofercie Sklepu są cenami brutto i zawierają podatek VAT. Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki, które wskazane są w momencie składania zamówienia.

2.4. Zamówienia złożone przez Konsumentów realizowane są według cen obowiązujących na dzień złożenia Zamówienia uwidocznionych przy zdjęciu lub opisie towaru. Ceny towarów są cenami detalicznymi i zawierają wszystkie podatki. Ceny podane są w złotych polskich.

§ 3. REJESTRACJA KONTA W WITRYNIE

3.1. Składanie Zamówień możliwe jest również bez uprzedniej rejestracji konta w Witrynie.

3.2. Rejestracja konta przez użytkownika polega na podaniu w formularzu rejestracyjnym, dostępnym w Witrynie następujących informacji: loginu oraz adresu poczty elektronicznej i hasła, danych niezbędnych do realizacji składanych następnie Zamówień, akceptacji Regulaminu i wyborze przycisku „zarejestruj się”. Warunkiem dokonania Rejestracji jest akceptacja Regulaminu oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych na zasadach opisanych w Regulaminie.

3.3. W wyniku przeprowadzonej rejestracji, użytkownikowi przyporządkowane zostaje konto, umożliwiające identyfikację czynności podejmowanych przez użytkownika za pośrednictwem Witryny, w tym składanie zamówień w Sklepie.

3.4. Dostęp do konta jest możliwy po wprowadzeniu przypisanego do danego konta loginu oraz hasła. Hasło należy zachować w tajemnicy i chronić przed niepowołanym dostępem osób trzecich.

3.5. Usługodawca udostępnia możliwość usunięcia konta w każdym czasie, poprzez przesłanie stosownego żądania na adres Usługodawcy office@amidown.eu Rezygnacja z konta nie ma wpływu na realizację złożonych Zamówień potwierdzonych przez Usługodawcę (doszło do zawarcia umowy, co nie pozbawia Konsumenta prawa do odstąpienia od umowy na zasadach opisanych w Regulaminie).

3.6. Usługa konta w Witrynie świadczona jest przez Usługodawcę nieodpłatnie.

3.7. Usługodawca może czasowo zawiesić dostęp do konta, lub wypowiedzieć dostęp do konta użytkownikowi z zachowaniem tygodniowego okresu wypowiedzenia (informując go o tym mailowo), w razie stwierdzenia wykorzystania konta w sposób sprzeczny z Regulaminem lub niezgodnie z jego przeznaczeniem.

§ 4. REALIZACJA I WYSYŁKA ZAMÓWIENIA

4.1. W przypadku braku płatności przez Klienta w ciągu 5 dni roboczych, zamówienia zostaną anulowane, o czym Klient zostanie powiadomiony za pośrednictwem wiadomości poczty elektronicznej.

4.2. Realizacja Zamówienia rozpoczyna się:

a) w przypadku Zamówień płatnych przelewem – po zaksięgowaniu środków na koncie bankowym Usługodawcy,

b) w przypadku płatności online za pośrednictwem systemu PayPal- w chwili, gdy Klient otrzyma automatyczny e-mail z informacją o zaakceptowaniu płatności,

4.3. W chwili, gdy wszystkie Zamówione przez Klienta towary są skompletowane i gotowe do wysyłki, wysyłany jest e-mail o skompletowaniu Zamówienia. Klient otrzyma ostatnią wiadomość informującą o statusie Zamówienia, kiedy Zamówienie zostanie wysłane do Klienta.

4.4 Zamówienia są dostarczane do klienta za pośrednictwem Kuriera lub Poczty Polskiej.

4.5. Zmiany w zamówieniu, rezygnacja z Zamówienia na warunkach opisanych w Regulaminie możliwe są poprzez kontakt ze Sklepem pod adresem office@amidown.eu

4.6 Klient może wycofać złożone Zamówienie przesyłając wiadomość e-mailem pod adres office@amidown.eu. Klient nie może anulować Zamówienia, które już zostało wysłane. Wysyłając wniosek o anulowanie zamówienia, klient powinien podać dane umożliwiające jednoznaczną identyfikację zamówienia, np. numer zamówienia.

4.7 W przypadku anulowania Zamówienia w sytuacji gdy Klient dokonał już zapłaty za Zamówienie, Usługodawca zwróci Klientowi zapłaconą kwotę w terminie 3 dni roboczych od otrzymania informacji o anulowaniu zamówienia.

4.8 Zaleca się aby Klient odbierając przesyłkę sprawdził jej stan, a w przypadku  stwierdzenia uszkodzeń lub braków zawartości przesyłki – spisał protokół szkody kurierskiej. Kurier powinien posiadać odpowiedni wzór protokołu. Najlepiej dokonać tego w momencie odbierania przesyłki. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń zawartości przesyłki po odjechaniu kuriera, należy skontaktować się niezwłocznie z firmą kurierską (telefon znajduje się na liście przewozowym) i zażądać ponownego przyjazdu kuriera w celu spisania protokołu.

§ 5. METODY PŁATNOŚCI

5.1. Przy dokonywaniu zapłaty mogą Państwo korzystać m.in. z następujących form płatności:

– przedpłata przelewem bankowym,

– płatność kartą kredytową (VISA, Master Card),

– elektroniczne instrumenty płatnicze oferowane przez podmioty trzecie (np. PayPal).

 § 6. WARUNKI REKLAMACJI

6.1. Reklamacje należy składać pisemnie na adres Usługodawcy. Składając reklamację należy dostarczyć do Usługodawcy reklamowany towar wraz z dowodem zakupu i wypełnionym zgłoszeniem reklamacyjnym (opis reklamacji, zakres reklamacji) na adres: Amidown Dawid Mielczarski, Szyszyńskie Holendry 308, 62-561 Ślesin. Składając reklamację klient może posłużyć się wzorem reklamacji zamieszczonym w zakładce Zgłoszenie reklamacyjne LUXURYSWEETDREAMS

6.2. Usługodawca rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji i powiadomi Klienta o podjętym rozstrzygnięciu co do reklamacji.

6.3. Jeżeli w wyniku uznania reklamacji, towar naprawiono lub zgłoszoną reklamację odrzucono jako niezasadną, sprzedawca niezwłocznie zwróci towar firmą kurierską lub pocztą polską, na podany w niniejszym zgłoszeniu adres Reklamującego, chyba, że zostanie ustalona z Nim inna forma przekazania towaru. Jeżeli sprzedawca na żądanie Reklamującego obniżył cenę reklamowanego towaru lub ma zwrócić cenę towaru to roszczenie z takiego tytułu, zostanie zrealizowane przez  Sprzedawcę, przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Reklamujący wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

6.4. Sprzedawca informuje Konsumenta o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywaniareklamacji i dochodzenia roszczeń m.in. za pośrednictwem platformy internetowej ODR dostępnej na stronie internetowej http://ec.europa.eu/consumers/odr

§ 7. ZWROT PRODUKTÓW

7.1. W ciągu 14 dni od otrzymania towaru istnieje możliwość jego zwrotu. Zwracany Towar powinien znajdować się w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w celu stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru i nie wykraczała poza zwyczajowo przyjęte korzystanie z Towaru. Kupujący powinien zwrócić Towar w takim składzie ilościowym i jakościowym, w jakim go otrzymał (z zastrzeżeniem zdania poprzedniego). Należy zadbać o to, aby Towar był bezpiecznie zapakowany w folie i karton celu uniknięcia ryzyka uszkodzeń w transporcie.

7.2. Jeżeli po otrzymaniu towaru klient znajdzie w nim wady, powinien odesłać go przesyłką pocztową na adres sklepu.

7.3. Sklep nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem.

7.4. Podstawą przyjęcia zwrotu jest dołączenie dokumentu sprzedaży. Dodatkowo, prosimy o podanie numeru konta bankowego, na który ma być przelana kwota zwrotu za towar.

7.5. Po otrzymaniu towaru zwracamy jego wartość na wskazane konto bankowe w terminie 3 dni roboczych. Istnieje możliwość wymiany towaru na inny produkt będący w ofercie sklepu, po wcześniejszym uzgodnieniu. W przypadku zwrotu należności za towar zakupiony „za pobraniem”,  sklep LUXURYSWEETDREAMS zwrot realizuje w ciągu 10 dni.

7.6 Odstępując od umowy Klient może skorzystać z wzoru oświadczenia o odstąpieniu od umowy  znajdującego się w załączniku do niniejszego Regulaminu oraz w zakładce „Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa” w Sklepie Internetowym.

7.7 W przypadku odstąpienia od umowy o świadczenie Usług, umowa ta uważana jest za niezawartą.

§ 8. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

8.1 Administratorem danych osobowych Klientów zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 ze zmianami) (dalej: „Ustawa o ochronie danych osobowych”) jest Usługodawca.

8.2 Użytkownik rejestrując się w Sklepie Internetowym podaje swoje dane osobowe dobrowolnie.

8.3 Usługodawca przetwarza dane osobowe Klientów w celu realizacji Zamówienia za zgodą Klientów.

8.4 Podanie przez Klienta danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do złożenia Zamówienia oraz ewentualnego zawarcia i wykonania Umowy Sprzedaży.

8.5 Usługodawca nie udostępnia danych osobowych Klientów osobom trzecim.

8.6 Usługodawca przetwarza dane osobowe Klienta w celach marketingowych jedynie za zgodą Klienta.

8.7 Klientowi przysługuje prawo uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania, żądania zaniechania przetwarzania lub usunięcia jego danych osobowych przetwarzanych przez Usługodawcę, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane przez Usługodawcę z naruszeniem ustawy, albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

8.8 Użytkownik może wyrazić zgodę poprzez akceptację stosownej Klauzuli na wysyłanie mu Newslettera oraz na wysyłanie mu innych informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013r., poz. 1422 ).

8.9 Użytkownik może w dowolnym terminie zrezygnować z otrzymywania Newslettera oraz innych informacji handlowych.

8.10 Wszelkie zgłoszenia dotyczące danych osobowych Użytkownika powinny być zgłaszane bezpośrednio przez Użytkownika poprzez zalogowanie się w Koncie i aktualizację podanych tamże danych, lub poprzez wysłanie stosownego żądania na adres poczty elektronicznej office@amidown.eu.

§ 9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

9.1 W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza -ustawy z dnia 24 czerwca 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014, poz. 827), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121 z późn. Zm.

9.2. Wszystkie nazwy towarów oferowanych do sprzedaży przez Sklep są używane w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów ustawy Prawo własności przemysłowej, ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

9.3. Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Sklepu (w tym zdjęć i opisów towarów) bez pisemnej zgody Sklepu.

9.4. Niniejszy Regulamin obowiązuje w odniesieniu do Zamówień złożonych po dniu 20.09.2016r.

9.5. Klient oświadcza, że dane podane przez niego Usługodawcy, w szczególności dane osobowe oraz firmowe, adres dostawy i korespondencji, są prawdziwe i kompletne. W przypadku zmiany danych Klient zobowiązany jest powiadomić o tym fakcie Sklep, poprzez aktualizację danych na koncie założonym w ramach Rejestracji.

[test]